Кɵркɵм тексттер менен иштɵɵнүн негизинде окуучуларга гендердик билим-тарбия берүү

03 июл 2017
image

Сунушталган окуу куралы кыргыз адабиятында окурманга, айрыкча жаш муунга гендердик билим-тарбия берүү талабына жооп берүүчү чыгармалардын үзүндүлөрүн камтыйт. Окуу куралындагы чыгармалар окуучуларды аял-эркектердин тең укуктуулугу, кыздарга, жетиле элек балдарга, аялдарга карата зордук-зомбулук мамилелердин  жеке адамдын тагдырындагы жана коомдук турмуштагы залалдары жөнүндө түшүнүгүн кеңейте алат. Окуучулар бул чыгармалар аркылуу кыргыз элинин ХIХ кылымдын башындагы, Кеңеш доорундагы жана 50-60-жылдарга чейинки турмушун элестете алышат, ошондой эле гендердик көйгөйлөр менен таанышып, азыркы учурдагы абал менен салыштыра алышат. Окуу куралында чыгармалардын үзүндүлөрү менен иштөөнүн ыкмалары педагогдорго билим-тарбия берүү процессин натыйжалуу  жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жаратат. Бул окуу куралы  окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин окуучуларына, педагогдоруна жана класс жетекчилерине сунушталат.